Monday, 13/07/2020 - 09:37|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Lê Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355340427
  • Email:
   lthhanh@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0846556286
  • Email:
   nthue@laivung1.edu.vn
 • Hồ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354949446
  • Email:
   htthuy@laivung1.edu.vn
 • Lê Ngọc Tú Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0839240757
  • Email:
   lntuyen@laivung1.edu.vn
 • Bùi Minh Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918365619
  • Email:
   bmphung@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Chơn Chánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0949496184
  • Email:
   ncchanh@laivung1.edu.vn
 • Phạm Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918232607
  • Email:
   pttam@laivung1.edu.vn