tklien
Họ và tên: Trương Kim Liên
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 01654.904.343
Email: tklien@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn:ThS. Lịch sử
lvtreo
Họ và tên: Lê Văn Trèo
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0989.919.165
Email: lvtreo@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn:ĐHSP Lịchsử
Họ và tên: Ngô Thị Tuyết Sương
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01696.230.924
Email: nttsuong@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lịch sử
Họ và tên: Võ Thị Hằng Ni
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0939.733.310
Email: vthni@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn:ĐHSP Lịchsử

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0938.969.286
Email: nttlieu@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lịch sử