Họ và tên: Tạ Thị Kim Chi
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0987.544.211
Email: ttkchi@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn

 

Họ và tên: Lê Thị Huỳnh Như
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 01653.887.394
Email: lthnhu@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn

 

Họ và tên: Lê Văn Trứ
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0988.955.133
Email: lvtru@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
nphao
Họ và tên: Nguyễn Phú Hảo
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01268.747.752
Email: nphao@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Thẩm
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01262.994.049
Email: ntmtham@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ThS. Văn
Họ và tên: Dương Ngọc Linh
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0986.551.915
Email: dnlinh@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Ngân
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0944.755.333
Email: nttngan@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
ntkchi
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại:0933.040.549
Email: ntkchi@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Kiều
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại:
Email: ntkkieu@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
Họ và tên: Huỳnh Thị Lành
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01668.858.869
Email: htlanh@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
Họ và tên: Nguyễn Thái Bảo Ngọc
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01282.078.600
Email: ntbngoc@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn