ntnho
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt Hồ
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0939.711.069
Email: ntnho@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh
ntbhai
Họ và tên: Nguyễn Thị Bé Hai
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 01228.898.424
Email: ntbhai@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP NN
Họ và tên: Trần Thị Bé Loan
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0976.271.663
Email: ttbloan@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ThS. Sinh
lttnhu
Họ và tên: Lâm Thị Tố Như
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0919.468.475
Email: lttnhu@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh
Họ và tên: Phan Hồng Sương
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01282.959.195
Email: phsuong@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ThS Sinh

 

Họ và tên: Ngô Thị Bích Hạnh
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0925.708.570
Email: ntbhanh@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh