Họ và tên: Phạm Thanh Tâm
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0979.535.446
Email: pttam@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT
Họ và tên: Nguyễn Kiên Dũng
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 01627.494.866
Email: nkdung@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT
dtnghia
Họ và tên: Đỗ Trọng Nghĩa
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0907.411.072
Email: dtnghia@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT
tdton
Họ và tên: Trần Đức Tồn
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0917.609.073
Email: tdton@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT
lthai
Họ và tên: Lê Thanh Hải
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01223.341.616
Email: lthai@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT
Họ và tên: Lê Thanh Thuấn
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01234.001.886
Email: ltthuan@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT
 
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại:
Email: nttung@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT