Họ và tên: Đặng Gia Thụy
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 01229.066.579
Email: dgthuy@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Họ và tên: Hồ Hoài Thương
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 01289.729.949
Email: hhthuong@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
thduc
Họ và tên: Trịnh Hồng Đức
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0939.706.978
Email: thduc@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
lpta
Họ và tên: Lương Phu Tá
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại:
Email: lpta@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại:
Email: nthieu@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Họ và tên: Võ Văn Khánh
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0984.202.674
Email: vvkhanh@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Thắm
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại:
Email: ntmtham_av@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Họ và tên: Trần Thị Thùy Dung
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0975.171.006
Email: tttdung@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Họ và tên: Phạm Thị Cẩm Tú
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01252.715.636
Email: ptctu@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nhí
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0939.315.774
Email: nnnhi@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Họ và tên: Lâm Thị Bích Trâm
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0986.388.757
Email: ltbtram@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh