Thursday, 23/09/2021 - 12:33|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Lê Ngọc Tú Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0839240757
  • Email:
   lntuyen@laivung1.edu.vn
 • Bùi Minh Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918365619
  • Email:
   bmphung@laivung1.edu.vn
 • Bùi Hữu Lộc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0389558907
  • Email:
   bhloc@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0849644262
  • Email:
   ntxhuy@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Duy Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0939538378
  • Email:
   ndthanh@laivung1.edu.vn
 • Phạm Hữu Căng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0375.744.377
  • Email:
   phcang@laivung1.edu.vn
 • Trần Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0847.427.601
  • Email:
   tvluu@laivung1.edu.vn