Wednesday, 28/09/2022 - 02:49|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Đặng Tấn Lê Gia
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Email:
   dtlgia@laivung1.edu.vn
 • Võ Kim Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Email:
   vkphuoc@laivung1.edu.vn
 • Đỗ Trúc Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Email:
   dtgiang@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Email:
   nttuan@laivung1.edu.vn
 • Phạm Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Email:
   pvanh@laivung1.edu.vn