Tuesday, 20/08/2019 - 05:04|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Sinh hoạt Chuyên đề Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh Nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết”

Sinh hoạt Chuyên đề Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh Nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết”

     Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Trường THPT Lai Vung 1 đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực và thu được nhiều kết quả tích cực.     Ngay sau ...