Công văn công khai

Quyết định phê duyệt dự án

Báo cáo thẩm định

Tổng hợp kinh phí và danh sách các đơn vị được lắp đặt