Monday, 30/03/2020 - 04:24|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Thực hiện Công văn số 233/VPUBND-THVX ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc tham mưu điều chỉnh, thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; ...
Một số quy định mới đối với công chức, viên chức

Một số quy định mới đối với công chức, viên chức

Ngày 25/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 với một số điểm mới.