Sunday, 16/05/2021 - 19:56|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Nguyễn Chơn Chánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0949496184
  • Email:
   ncchanh@laivung1.edu.vn
 • Trần Minh Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0911.976.769
  • Email:
   tmhau@laivung1.edu.vn
 • Cao Dao Bén
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0976.616.184
  • Email:
   cdben@laivung1.edu.vn
 • Huỳnh Văn Tới
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0911999736
  • Email:
   hvtoi@laivung1.edu.vn
 • Lê Thị Mỹ An
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918886195
  • Email:
   ltman@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0129.2777.574
  • Email:
   nvtinh@laivung1.edu.vn