Wednesday, 16/06/2021 - 19:54|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)

Cập nhật phần mềm Intest phiên bản 16/09/2019

Ngày đăng: 31/10/2019 725 Lượt xem
Danh sách file (2 files)
Mô tả:

- Bước 1: Tải bộ cài Intest mới nhất

- Bước 2: Tải mã đăng kí bản quyền (copy toàn bộ nội dung trong file và dán vào phần mã máy)

- Bước 3: Gỡ bỏ toàn bộ phiên bản cũ đang có ra khỏi máy tính (SAO LƯU DỮ LIỆU OFFLINE TRƯỚC KHI GỠ BẢN CŨ)

- Bước 4: Xóa bỏ toàn bộ file còn xót lại trong thư mục C:\Program Files (x86)\HuongViet ( nếu có)

- Bước 5: Tiến hành cài đặt phiên bản mới đã tải tại  Bước 1.